Martin de Wilde

Sinds 2003 ben ik werkzaam als tandarts algemeen practicus. Ik ben in Groningen afgestudeerd en heb daarna in drie verschillende groepspraktijken gewerkt. In januari 2014 ben ik toegetreden tot de Groepspraktijk Diemen met mijn eigen praktijk.

Naast tandheelkunde van hoogwaardige kwaliteit is voor mij ook het persoonlijke aspect zeer belangrijk. De zorg is in mijn praktijk gericht op u als persoon. U kunt naast een goede, professionele behandeling ook rekenen op persoonlijke service. Tijdens de periodieke controle van het gebit ziet u altijd mij.

In de dagelijkse praktijk houd ik me bezig met de algemene tandheelkunde, maar ik ben ook een tandarts voor orale implantologie, uitgebreide restauratieve en esthetische tandheelkundige behandelingen. Een gezond gebit op de lange termijn is mijn uitgangspunt.

Lid Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Lid Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)

Ingeschreven in het BIG-register onder BIG-nummer: 89060156602

 

Aanwezig op de praktijk

Maandag 08.00 – 16.45
Dinsdag 08.00 – 16.45
Woensdag 08.00 – 16.45
Donderdag 08.00 – 16.45

Inschrijving nieuwe patiënten

Op dit moment mogelijk.

Gezondheid

Het is voor uzelf, maar ook voor ons als behandelaars, van groot belang dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheid: ziektes, afwijkingen, allergieën, medicijngebruik etc. Regelmatig zal opnieuw gevraagd worden naar uw algehele gezondheid; maar uiteraard blijft het belangrijk dat u ons altijd alle veranderingen m.b.t. uw gezondheid en/of medicijngebruik direct meldt.

Wachtruimte

Heeft u een afspraak met de tandarts, dan kunt u bij binnenkomst in de wachtruimte boven plaatsnemen. Heeft u een afspraak met een van de mondhygiënisten, neemt u dan in de wachtruimte beneden plaats.

De tandarts en de mondhygiëniste zullen hun uiterste best doen om op tijd te werken. Helaas is het niet te vermijden dat u weleens zult moeten wachten. De assistente zal proberen u dan tijdig te waarschuwen.

Op de eerste etage bevindt zich ook een poetsruimte.

Vragen, spoed, klachten

Bij vragen over de behandeling en bij pijnklachten kunt u altijd contact opnemen met de tandarts. Voor spoedeisende pijnklachten buiten de praktijkuren kijkt u bij ‘info’ bovenaan deze pagina. Ook bij een klacht over de behandeling zelf kunt u zich wenden tot uw tandarts: vaak kan met goede uitleg het probleem opgelost worden.

Mocht u ondanks een overleg met de tandarts nog steeds een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar de tandarts bij aangesloten is. Dat is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) : http://www.knmt.nl

Tot slot hoop en verwacht ik dat u zich in mijn praktijk op uw gemak zult voelen en tevreden zult zijn over de behandelwijze en de behandelresultaten. Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, laat u mij dit dan a.u.b. weten.

Tandarts voor implantologie

Sinds 2005 heb ik mij gespecialiseerd in de orale implantologie. Mist u een tand of kies en wenst u hiervoor een oplossing, of heeft u een (gedeeltelijke) prothese die onvoldoende functioneert, dan kan een implantaat vaak een uitkomst bieden. Vaak vergoeden verzekeringsmaatschappijen de implantaten goed. Middels het programma Zorgsom kan ik u inzicht geven in wat er vergoed wordt en wat niet. Vraag mij naar de mogelijkheden!

Voor meer informatie over implantaten kunt u kijken op www.ivorenkruis.nl

Airsmile

Regelmatig zijn mensen ontevreden over de stand van hun tanden. Naast de bekende slotjesbeugel is er een beugel die uitneembaar en doorzichtig is: Airsmile. Ideaal voor iedereen die liever een beugel uit het zicht heeft!

Wat is Airsmile?

Een Airsmile behandeling is een serie van doorzichtige, uitneembare en op maat gemaakte aligners (hoesjes). De aligners zetten de tanden en kiezen geleidelijk recht. De aligners worden iedere twee weken vervangen door een nieuwe set. Hierdoor komen uw tanden uiteindelijk weer netjes recht te staan. Voor eenvoudige behandelingen kunt u gewoon hier in de praktijk terecht. Ingewikkeldere behandelingen sturen we door naar de orthodontist met wie we samen werken.

 

 

Algemene Voorwaarden Tandarts De Wilde te Diemen

Artikel 1 – Definities

 1. Onder ‘Tandarts De Wilde’ wordt verstaan: De tandartspraktijk van Tandarts De Wilde, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01169693.
 2. Onder ‘Patiënt’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon in wiens opdracht (tandheelkundige) behandelingen worden verricht.
 3. Overeenkomst: de tussen Tandarts De Wilde en Patiënt gesloten behandelingsovereenkomst ter zake het verrichten van (tandheelkundige) behandelingen in de zin van artikel 7:446 BW e.v..

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Tandarts De Wilde en Patiënt, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3 – Tarieven

 1. De kosten voor de behandeling worden berekend overeenkomstig de tarievenlijst van Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarievenlijst kan worden geraadpleegd via de website de NZA.
 2. Wijzigingen van de tarievenlijst behoudt Tandarts De Wilde zich uitdrukkelijk voor.
 3. Ingeval de kosten voor de (tandheelkundige) behandeling(en) hoger is/zijn dan € 250,00, dan wordt dit eerst gemeld aan Patiënt en vervolgens wordt er een kostenbegroting verstrekt door Tandarts De Wilde. Indien Patiënt vervolgens instemt met verdere behandeling, zal Tandarts De Wilde de Overeenkomst uitvoeren. Indien een voorafgaande kostenbegroting redelijkerwijs niet mogelijk is, dan is Tandarts De Wilde niet gehouden tot het verstrekken van de genoemde kostenbegroting, mits de kosten van de behandeling in dat geval voorafgaand aan de werkzaamheden met Patiënt zijn besproken behoudens één en ander redelijkerwijze niet mogelijk is.
 4. Ingeval Patiënt ook op de hoogte gebracht wil worden van (tandheelkundige) behandelingen lager dan € 250,00 alvorens deze worden uitgevoerd, dient Patiënt dit voor de (tandheelkundige) behandeling(en) expliciet aan te geven aan Tandarts De Wilde.
 5. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de (tandheelkundige) behandeling of overschrijding van de kostenbegroting van meer dan 10%, informeert Tandarts De Wilde Patiënt hieromtrent. In dat geval heeft Patiënt de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 6. Tandarts De Wilde kan Patiënt verzoeken om een redelijk bedrag als voorschot te betalen in verband houdende met de kosten die Patiënt verschuldigd is of zal zijn ter zake de uitvoering van de Overeenkomst, met name in het geval van voorgenomen kroon- en brugwerk en/of implantologische behandelingen.
 7. Techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. U vindt de techniekkosten voor standaard werkstukken hier . Individueel vervaardigde werkstukken kunnen naar gelang de werkzaamheden hoger in kosten uitvallen. U krijgt vooraf altijd een begroting.

 

Artikel 4 – Annuleren

 1. Een geplande (tandheelkundige) behandeling kan tot 48 uur van tevoren telefonisch worden geannuleerd.
 2. Bij het niet (tijdig) annuleren van de (tandheelkundige) behandeling is Tandarts De Wilde gerechtigd de gereserveerde tijd bij Patiënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5 – Uitvoering

 1. Tandarts De Wilde neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Tandarts De Wilde heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Tandarts De Wilde.

 

Artikel 6 – Verplichting Patiënt

Bij verhuizing en/of adreswijziging van Patiënt dient Patiënt Tandarts De Wilde hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Ingeval Patiënt dit nalaat, komen de hieruit ontstane gevolgen voor rekening van Patiënt  zoals – maar niet uitsluitend – de buitengerechtelijke kosten omdat declaraties en/of betalingsherinneringen Patiënt niet zouden hebben bereikt.

 

Artikel 7 – Betaling

 1. Alle betalingen dienen te worden voldaan direct na iedere verrichte (tandheelkundige) behandeling.
 2. Indien Patiënt in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Patiënt een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Patiënt alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 3. Bij betalingsachterstand is Tandarts De Wilde gerechtigd om de verdere uitvoering aan de overeengekomen behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzet.
 4. Patiënt blijft te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota
 5. Tandarts De Wilde heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Indien Tandarts De Wilde zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Tandarts De Wilde alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de behandelaar.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Tandarts De Wilde niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Patiënt bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 9 – Reclame

Indien Patiënt niet terstond nadat hij/zij  een gebrek in de prestatie van Tandarts De Wilde heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Tandarts De Wilde, kan Patiënt geen beroep meer doen op dit gebrek.

 1. Patiënt dient Tandarts De Wilde in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Tandarts De Wilde ter zijner keuze hetzij het nodige doen om het probleem te verhelpen, hetzij  een vervangende vergoeding daarvoor aan Patiënt voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Tandarts De Wilde gemaakte kosten integraal voor rekening van Patiënt.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Tandarts De Wilde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tandarts De Wilde is uitgegaan van door of namens Patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Tandarts De Wilde is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Tandarts De Wilde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte (tandheelkundige) behandelingen in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Tandarts De Wilde is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
 3. Tandarts De Wilde is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tandarts De Wilde of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Tandarts De Wilde een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tandarts De Wilde, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Privacy statement Tandarts De Wilde

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandarts De Wilde streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

-het aanmaken van een behandeldossier om u in onze praktijk in te schrijven

-het bijhouden van uw behandeldossier

-het inplannen van een afspraak

-het uitvoeren van een behandeling

-het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

-het versturen van afspraakherinneringen per e-mail

-het versturen van facturen en/of betalingsherinneringen (per post en/of per e-mail)

-het verbeteren van onze dienstverlening

-het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Ons pand is elektronisch beveiligd en uw behandeldossiers zijn elektronisch beveiligd.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen.